ثمـر نداده درخت الهی العفـوم

 

خراب کرده ام آقا خودت درستش کن

امید آخــــر دنیا خودت درستش کن

نمانده پشت سر مـن پلی که برگردم

خراب کرده ام آقا خودت درستش کن

ببین چگونه به هم خورده کــار من ماندم

به حق حضرت زهــــــرا خودت درستش کن

گرفت دست مــرا هرکسی ، زمینم زد

شکست بال و پــرم را خودت درستش کن

سفال توبـه خـــــود را شکسته ام از بــــــس

تر ک ترک شده اما خودت درستش کن

اگرچه پیش تـــــو در خلوت آبرویم رفت

برای محشـر کبری خودت درستش کن

ثمـر نداده درخت الهی العفـوم

به پیش صاحب نجوا خودت درستش کن

شکسته بال و پــــر مـن ولی دلــم تنگ است

سفــــر به کرببلا را خودت درستش کن

 

/ 0 نظر / 14 بازدید