کدام گوشه دنیانهفته روی چوماهت

 

کدام گوشه دنیانهفته روی چوماهت

الاه من،زکه پرسم نشان یوسف چاهت

چقدرنازغزل راکشیده ام که سراید

تمام سوزدلم رازدوردست نگاهت

به کوچه های عبورچقدرآب بپاشم

یواشکی م واین چشم های مانده به راهت

هنوزمی رسد ازلابه لای این همه تقویم

صدای ندبه وزاری زجمعه های پگاهت

چه قصه هاکه شنیدم زکودکی زظهورت

نیامدی وشدم خودچه قصه گوی پرآهت

چقدرهلهله داردطنین سبزطلوعت

چگونه جان بسپارم به پای سرخ ظهورت

/ 0 نظر / 8 بازدید