باز هم جمعه شد و غصّه ی من تازه شده

باز هم جمعه شد و غصّه ی من تازه شده                     

درد این بی خبری بی حد و اندازه  شده

باز هم جمعه شد و چشم به ره مانده شدم                      
 

باز از دوری تو خسته و درمانده شدم

باز هم جمعه شد و از تو خبر نشنیدم                            

 باز از بی خبری های دلــــم   نالــیدم

باز هم درد فراقـت   کـمرم را خم  کرد                         

 باز  دوری  تو چشمان مرا پر نم  کرد

باز  هم جمعه شد و چشم به درمنتظرم                        

شاید  آورد صبا از مه رویت  خبرم

      

/ 0 نظر / 21 بازدید