طلوع کننده اى طالع شد


طلوع کننده اى طالع شد و درخشنده اى

بدرخشیدو آشکار کننده اى آشکار گردید

و آنچه به انحراف گرائیده بود به حق و

 اعتدال برگشت و خداوند گروهى را به

گروهى تبدیل ، و روزى را در برابر روزى قرار داد.

       
وجوده لـطف ، و تصرفه لـطف آخر و عدمه
منّا
 
اصل  وجودش لطف است ، و دخالتش
 
در امور لطفى دیگر ، و عدم تصرف یا
 
غیبتش از ناحیه ماست.
 

/ 0 نظر / 7 بازدید