خدا وندا من از تو خواستارم.... در این درخواستم اصرار دارم

خدا وندا من از تو خواستارم.... در این درخواستم  اصرار دارم

به حق قدرت جباری تو....به حق سلطه ی قهاری تو

خدا وندا بیامرز ان گناهان....که از هم می درد پرده ز عصیان

خدا وندا بیامرز ان گناهی ....که نعمت را کشاند در تباهی

ببخشا انچه که رفته زیادم....گناهانی که من انجام دادم

ببخشا هر چی که عصیان نمودم....زدوده کن  خطا را از وجودم

خدا وندا زتو خواهش نمایم.... امید لطف و بخشایش نمایم

مدارا بر من مسکین نمایی.... ترحم بر من غمگین نمایی

/ 0 نظر / 3 بازدید