خدایا

خدایا ما اگر بد کنیم، تو را بنده های خوب بسیار است
 

تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟

 

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند

ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند

/ 0 نظر / 15 بازدید