ظاهر مکن جرمی را که پوشاندی

دعا

 الهی!

 

 مران کسی را که خود خواندی...

  ظاهر مکن جرمی را که پوشاندی

 

 الهی!

 

 دستم گیر که دست آویز ندارم...

و عذرم پذیر که پای گریز ندارم

  الهی!

 

اگر طاعت بسی ندارم... در هر دو جهان جز تو کسی ندارم

 الهی

 ای بیننده نمازها ،ای پذیرنده نیازها...ای داننده رازها و ای شنونده آوازها...ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلایق...عذرهای ما بپذیر که تو غنیّ و ما فقیر...عیبهای ما مگیر که تو قویّ و ما حقیر...اگر بگیری بر ما،حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم...از بنده خطا آید و ذلت و

 از تو عطا آید و رحمت...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید