سخنان ارد بزرگ

خبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود .

آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .

نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند.

سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .

مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .

بخشنده از دست نمی دهد او همواره در حال بدست آوردن است .

بخشندگان فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردمند .

آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .

تنها پشیمانی را باید بخشید که بر اشتباه خود آگاه شده و  آن را بر زبان جاری می سازد .

بردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند .


خردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند ./ 0 نظر / 4 بازدید