خدایامرا به ابتذال آرامش وخوشبختی مکشان

دعا

خدایامرا به ابتذال آرامش وخوشبختی

مکشان اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و

حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن.

خدایا به من توفیق تلاش درشکست،

صبردر نا امیدی ،رفتن بی همراه ،جهاد بی

سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت،

دین بی دنیا،مذهب بی عوام،عظمت بی

نام،خدمت بی نان، ایمان بی ریا،تنهایی

درانبوه جمعیت، و دوست داشتن بی آن

که دوست بدارند روزی ام کن.

اگر تنها ترین تنها شوم باز خدا هست

او جانشین همه نداشتن هاست

/ 0 نظر / 4 بازدید