دل بی قرار نیست ٬ادا در می آوریم

دل بی قرار نیست ٬ادا در می آوریم

چشم انتظار نیست ٬ادا در می آوریم

عمریست در تلاطم دنیا و لذت است

وقف نگار نیست ٬ادا در می آوریم

مرغی که هر زمان٬ سر یک بام می پرد

دنبال یار نیست٬ ادا در می آوریم

قلبی که دل به صحبت سرما سپرده است

فکر بهار نیست ٬ادا در می آوریم

اصلا دلی که مست ربا و ریا شود

گوشش به کار نیست٬ ادا در می آوریم

بر لب دعای ندبه و دل غرق شهوت است

این انتظار نیست ٬ادا در می آوریم

             

/ 0 نظر / 5 بازدید