قران با شماست

قرآن کریم 

 قرآن با شماست

 

                        سر بلندید ای مسلمانان که  رجحـان باشماست                         برترین میراث هستــی گنـج ایمـان با شماست

                           

 دیگرا ن گر در سـراب وهم حیـران مـانـده انـد 

                            از زلال وحــی سیــرابیـــد و قرآن با شمـاست

                         

  ایـن فروغ ایــزدی افتــاده در ظلمــات خــاک   

                          ویـن رمـوز رحمت پیــدا و پنهـان با

شمــاست

                     

     کوه را از هـم فـرو می پاشـد این گرداب عشـق 

2                         نوح این دریای معنـائید و طوفـان با

شمــاست

                      

    کر کجـا یـابـد کمـالـی بیکــرانست این کــلام 

                          کور کـی بینــد کـه این آئینــه جان با

شمـاست

                      

    دیگــران از خود پرستـــی در پـی اسکنـدرنـد      

                          بخت خضـر کامیـاب و آب حیـوان با

شمــاست

                        

   مدعــی را ره نبـاشــد در حریـم وصل دوست  

                          محـرم آن خلـوت انسید و پیمــان با

شمــاست

                       

   بر بخیـلان کـی شــود معلـوم ســرّ دوستــی3    

                           بگذریدازجـان دراین سـودا که‌جانان با

شماست

                          

   هـر چـه گفتـی قطـره از دریا نیــاوردی حنیف    

                           نعمتی کانـرا به گفتن وصف نتـوان با

شماست

/ 0 نظر / 4 بازدید