بسیار نافرمانی کردم و

شخصی در دعایش می‌گفت

ای خدای من، چه

 بسیار نافرمانی کردم و

مراعقوبت نفرمودی

به اوندا رسید

 ای بیچاره، چه بسیارتو را کیفر

دادم و ندانستی. آیا لذت

مناجات و رازو نیاز با من

 

چشیده‌ای؟ چه کیفری بالاتر از

آن که نتوانی با من 

راز و نیاز کنی و اگر کنی لذت از

آن نیابی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید