بهترین کلمات

 

 

 سازنده ترین کلمه( گذشت) است آنرا تمرین کن

   پر معنی ترین کلمه( ما) است آن را به کار ببر 

       عمیق ترین کلمه (عشق) است به آن ارج بده

           بی رحم ترین کلمه( تنفر) است باآن بازی نکن

               خود خواهانه ترین کلمه (من)است از آن حذر کن

                   نا پایدار ترین کلمه (خشم) است آنرا فرو بر

                      توانا ترین کلمه (دانش) است آنرا فراگیر

                          محکم ترین کلمه( پشتکار) است آنرا داشته باش

                             لطیف ترین کلمه (لبخند) است آنرا حفظ کن

                                دوستانه ترین کلمه(رفاقت)است ازآن سوءاستفاده نکن

                                   عاقلانه ترین کلمه (احتیاط) است  حواست را جمع کن

                                      سخت ترین کلمه (غیر ممکن) است وجود ندارد

                                         محرک ترین کلمه(هدفمندی)است زندگی بدون آن پوچ است

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید