حدیث

   

سه چیز از بزرگواریهای دنیا و آخرت است:

هر کس به تو ستم کرد او را ببخشایی ،

هر که از تو بُرید به او بپیوندی ،

چون در حق تو نادانی کردند بردباری کنی.

      

خداوند از مردم تنها خواستار دو فضیلت است:

به نعمت ها اقرار کنند تا بر آن بیفزاید

و به گناهان اعتراف نمایند تا آن ها را ببخشد.

      

مردم بندگان دنیایند ودینداریشان فقط زبانی است ،

تا آنجا با دین همراهند و بر گِرد آن می چرخند

که زندگی مادی آنها را تأمین کند

و چون گرفتار آزمایش شوند معلوم می شود

 که دینداران واقعی کم هستند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید