عبادت دروغین

دیروز شیطان را دیدم خود نامردش بود

در حوالی میدان بساطش را پهن کرده

بودوفریب می فروخت.مردم دورش

جمع شده بودند

هیا هو می کردند و هول می زدند و بیشتر

می خواستند.توی بساطش همه چیز

بود:غرور حرص دروغ وجاه طلبی و.....

وهر کس چیزی می خرید و در

 ازایش چیزی می داد.

بعضی ها تکه ای از قلبشان را می دادن

وبعضی پاره ای از روحشان را.

بعضی ها ایمانشان را می دادندو

 بعضی ازادگیشان را.

شیطان می خندید و دهانش بوی گند

جهنم می داد.حالم را به هم میزد.

دلم می خواست همه نفرتم را توی

صورتش تف کنم.انگار ذهنم را خواند.

موذیانه خندید و گفت:من کاری با کسی

ندارم فقط گوشه ای بساطم را پهن

کرده ام و ارام نجوا می کنم.

نه قیل وقال می کنم نه کسی را مجبور

می کنم چیزی از من بخرد.می بینی!

ادم ها خودشون دور من جمع

شده اند.جوابش را ندادم.ان وقت سرش

را نزدیکتر اوردوگفت:البته تو با اینا فرق

 می کنی.تو زیرکی ومومن زیرکی

وایمان ادم را نجات می دهد.

اینا ساده اند و گرسنه.به جای هر

چیزی فریب می خورند.

از شیطان بدم اومدحرف هایش اما

 شیرین بود.گذاشتم که حرف بزندواو

هی گفت و گفت  و گفت.

ساعتها کنار بساطش نشستم تا این که

چشمم به جعبه عبادت افتادکه

لابه لای چیز های دیگر بود.

دور از چشم شیطان ان را بر داشتم

 وتوی جیبم گذاشتم.

با خودم گفتم :بگذار یه بار هم شده

کسی چیزی از شیطان بدزدد.بگذار

 یه بار هم او فریب بخورد.

به خانه امدم و در کوچک جعبه عبادت را

 باز کردم.توی ا اما جزغرور چیزی نبود.

جعبه عبادت از دستم افتادو غرور توی

 اتاق ریخت.فریب خورده بودم فریب.

دستم روی قلبم گذاشتم نبود!فهمیدم که

ان را کنار بساط شیطان جا گذاشته ام.

تمام راه را دویدم.تمام راه لعنتش

کردم.تمام راه خدا خدا کردم.

می خواستم یقه نامردش را بگیرم.

عبادت دروغیش را توی سرش بکوبم و

قلبم را پس بگیرم.به میدان رسیدم

 شیطان اما نبود.ان وقت نشستم

های های گریه کردم....

تو رو نمی دونماما من شاید نا خواسته

و البته بعضی مواقع خواسته

پای بساطش رقتم.

خریدار انواع اجناسش شدم.میدونی

جالبیش چیه؟

اینه که می دنم خدا نگام می کنه.

اما گستا خانه بهش میگم خدایا

چند لحظه روتو کن اونور.

غافل از این که نمیدونم همیشه توی

وجودم یه ایینه هست که همه

چیز را منعکس میکنه.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید